Meierovica biedrība
Par progresīvām pārmaiņām

Vērtības

Pašcieņa un cieņa indivīda un nācijas līmenī. Katrs cilvēks ir vērtība. Mums vajag vairāk pašapziņas, pilsoniskās stājas un cieņas citam pret citu. Daudzveidīgais un atšķirīgais veido dzīvi radošu. Pašcieņa un cieņa pret otru, sadarbība, iejūtība un līdzjūtība veido stipru kopienu, sabiedrību un valsti.

Godīgums un atbildīgums. Politikas mērķis ir pilsoņu līdzvērtīgas iespējas un sabiedriskais labums. Politiskajiem lēmumiem ir jābūt atvērtiem, caurspīdīgiem un izskaidrotiem. Kvalitatīvu politiku var nodrošināt, pilsoniskajai sabiedrībai līdzdarbojoties lēmumu pieņemšanā, iesaistot ekspertīzi un uzklausot viedokļus. Mēs esam pret naudas varu pār politiku. Godīgums un atbildīgums nozīmē arī rūpes par sevi un līdzcilvēkiem, spēju savas intereses saskaņot ar sabiedrības kopīgajām interesēm.

Pilsoniskais ideālisms. Pašaizliedzīgs darbs Latvijas labā, labas idejas un ideju spēks, līdzdarbība ir nepieciešama mūsu valstij, lai panāktu progresīvas pārmaiņas izglītībā, ekonomikā, valsts pārvaldē. Ar ideālismu un uzdrīkstēšanos mēs varam daudz ko mainīt arī savā personīgajā dzīvē, tuvākajā apkārtnē. Bez ideālisma rīcībai nav nākotnes.

Iesakņotība un nācijas kopība. Savējie ir visa tauta, neatkarīgi no etniskās izcelsmes, visi cilvēki, kas jūtas piederīgi Latvijai. Latvijai ir jābūt stiprai un modernai nacionālai valstij ar latviešu valodu kā saliedētas nācijas pamatu. Latvieši visā pasaulē ir nācijas daļa. Mūsu nacionālā valsts ir atvērta un pretimnākoša katram, kas vēlas iekļauties un veidot kopīgu nākotni. Mūsu saknes un kopība ir meklējama pagātnē un svarīgajās nākotnes izvēlēs.

Līdzvērtīgas iespējas katram. Kvalitatīva bezmaksas vidējā izglītība un pieejama veselības aprūpe ir atspēriena punkts cilvēku līdzvērtīgām iespējām dzīves mērķu sasniegšanai. Latvijas nākotnes iespējas ir atkarīgas no katra indivīda spēju atraisīšanas un visas ekonomikas jaunrades spēka, kam jābalstās uz izglītību, zināšanām un inovācijām. Sakārtota uzņēmējdarbības vide un no korupcijas brīva valsts pārvalde ir priekšnoteikums godīgai konkurencei un attīstībai. Visu Latvijas reģionu līdzsvarota izaugsme ir pamats tautas attīstībai, stiprai nacionālajai identitātei un lepnumam par Latviju.